تصمیم‌گیری و تبادل اطلاعات در مذاکره (فایل ۶ کلاس شریف)

Contingency Plan مذاکره با پلن احتمالی پلن آ پلن ب - مذاکره سرمایه‌گذاری

فایل ششم از سری کلاس مذاکره محمدرضا شعبانعلی در دانشگاه شریف به موضوع تصمیم‌گیری و تبادل اطلاعات در مذاکره اختصاص داشت و بیشتر نکات مطرح شده در این فایل حول این موضوع بود. بخشی از مذاکره‌ها که یکی از طرفین مذاکره «اطلاعاتِ» بیشتر و طرف دیگر قدرتِ «انتخابِ» بیشتر دارد را می‌توان مصداقی از این نوع مذاکرات دانست.

بیشتر بخوانیدتصمیم‌گیری و تبادل اطلاعات در مذاکره (فایل ۶ کلاس شریف)